Gamta ir gyvūnai

Seimas patikslino želdynų ir želdinių valdymo reglamentavimą

Seimas papildė Želdynų įstatymą nuostatomis, įpareigojančiomis tam tikrais atvejais informuoti savivaldybes apie ketinamus kirsti medžius, patikslinti nuostatą dėl savivaldybėms želdynų ir želdinių valdymo srityje priskirtas funkcijas vykdančių savivaldybių vykdomųjų institucijų. Taip pat pakeistos kitos Želdynų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos apskaičiavimo išimtis ir šios kompensacijos lėšų naudojimą, priklausomųjų želdynų kūrimą, normų nustatymą ir kompensavimą, informacijos apie želdynų projektų rengimo vadovų ir nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų atestatus pateikimą, nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų atestavimą.

Pataisoms įsigaliojus, priklausomieji želdynai bus kuriami ir tvarkomi vadovaujantis ne tik teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, bet ir statinių ir (ar) įrenginių projektais. Nustatyta, kad elektros tinklų proskynose augantys medžiai, nepriklausomai nuo to, kokie jie yra, nebebus skelbiami saugotinais želdiniais.

Naujai reglamentuota, kada be leidimo ar sprendimo galima saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti.

Patikslinta, kada saugotinų želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima leidime arba sprendime. Įstatymas papildytas nuostata, reglamentuojančia, kad medžius, kurių kamieno skersmuo 1,3 metro aukštyje yra 12 ar daugiau centimetrų, augančius miestų gyvenamųjų vietovių požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir ant pastatų dalių, kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas (išskyrus atvejus, kai jau gautas leidimas kirsti, kitaip pašalinti ar intensyviai genėti medžius) gali tik pateikęs pranešimą apie ketinimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti medžius savivaldybės vykdomajai institucijai, likus iki darbų pradžios ne mažiau kaip 10 darbo dienų.

Savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patikrina, ar pranešime nurodyti medžiai nėra priskiriami saugotiniems želdiniams, ir informuoja pranešimą pateikusį asmenį, ar pranešime nurodytiems medžiams kirsti, kitaip pašalinti ar intensyviai genėti reikia gauti leidimą arba dėl jų turi būti priimtas sprendimas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Elektros tinklus, šilumos perdavimo tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys, ketinantys kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti medžius šių objektų apsaugos zonose, privalo likus iki darbų pradžios ne mažiau kaip 5 darbo dienoms raštu apie tai informuoti žemės, kurioje auga želdiniai, savininką, valdytoją ar naudotoją, taip pat savivaldybės vykdomąją instituciją (išskyrus dėl medžių ir (ar) krūmų, augančių elektros tinklų proskynose) ir nurodyti medžio vietą.

Želdynų įstatyme nustatytas savivaldybių vykdomųjų institucijų funkcijas, susijusias su želdynais ir želdiniais galės vykdyti ir įgalioti savivaldybių administracijų direktoriai. Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti darbo krūvį savivaldybių merams.

Želdynų įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-3100(3) pritarė 92, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 11 Seimo narių.

Lydimuoju projektu Nr. XIVP-3101(2) Administracinių nusižengimų kodekse įtvirtinta, kad neteisėtas medžių, apie kurių kirtimą, kitokį pašalinimą iš augimo vietos ar intensyvų genėjimą pagal Želdynų įstatymą reikia pateikti pranešimą savivaldybės vykdomajai institucijai, naikinimas užtraukia baudą asmenims nuo 180 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 240 iki 900 eurų. Tam pritarė 84, prieš balsavo vienas, susilaikė Seimo 20 narių. Šios nuostatos įsigalioja lapkričio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą