Gamta ir gyvūnai

Simonas Gentvilas: statybos leidimų išdavimą sutrumpinsime 6-8 mėnesiais

Aplinkos ministerija parengė Statybos įstatymo ir 11 lydinčiųjų įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama skaidrinti ir spartinti statybos procesus, mažinti administracinę naštą, gerinti aplinkos kokybę. Siūloma sutrumpinti statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimo terminus – panaikinti perteklinius, pasikartojančius reikalavimus, išsaugant ir kai kuriomis priemonėmis gerinant kokybę, sumažinti valstybės ir savivaldybių institucijų dalyvavimo šiame procese apimtį, vietoje trijų šiuo metu esamų projektavimo etapų palikti du – projekto koncepcijos ir statinio projekto etapus. 

„Po šių pakeitimų Lietuva pateks tarp 5 pasaulio valstybių, kuriose greičiausiai išduodami statybos leidimai pagal verslo aplinką vertinantį „Doing Business“ reitingą. Šiuo metu esame 10-toje vietoje. Naikindami pasikartojančias procedūras sutrumpinsime leidimų išdavimą beveik pusmečiu. Tai darome skatindami projektuotojus naudoti BIM modeliavimą, pasitelkę Statybų sektoriaus vystymo agentūrą didiname atestuotų ekspertų atsakomybę ir priežiūrą“, – planuojamus pakeitimus pristato aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Statybą leidžiančius dokumentus siūloma išduoti projektavimo stadijoje, supaprastinti SLD išdavimą mažiau rizikingoms statinių grupėms – kai atliekamas kapitalinis ir paprastasis remontas neformuojant turtinių vienetų, griaunant nesudėtingus statinius, statant ūkinius pastatus pagal tipinius projektus. Kultūros, paveldo, branduolinės energetikos ir kitiems padidinto reikšmingumo projektams specialūs patikros reikalavimai išlieka.

Didinamas pasitikėjimas statybos dalyviais: statinio projekto, statinio ekspertizės rangovais, statytoju (užsakovu), statinio projektuotoju. Jiems suteikiama daugiau atsakomybių rengiant, atliekant ekspertizę ar pateikiant statinio projektą.  

Šis įstatymų pakeitimų paketas yra rengiamo Statybos kodekso dalis. Matydami didelį poreikį sistemiškai peržiūrėti tam tikras statybos reguliavimo dalis, nusprendėme nebandyti viso pokyčio padaryti per vieną kartą, kad būtų galima kokybiškiau suvaldyti procesus. Remdamiesi kodekso principais – mažinti valstybės dalyvavimą ir didinti ekspertų įsitraukimą, kartu mažinant administracinę naštą su Statybos kodekso darbo grupe parengėme statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pokyčius“, – pažymi aplinkos viceministrė Daiva Matusevičė. 

Viceministrės teigimu, siūloma skaidrinti, supaprastinti ir sutrumpinti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą įtvirtinant, kad statybą leidžiantis dokumentas išduodamas po projektinių pasiūlymų stadijos. Tokiu pakeitimu išvengiama besidubliuojančių projektinių pasiūlymų ir techninių projektų tikrinimų savivaldybėse ir kitose institucijose. 

Projektinių pasiūlymų sudėtį nustato aplinkos ministras. Juose tiek dabar, tiek ateityje turės būti pateikti esminiai architektūriniai ir kiti konceptualūs projekto sprendiniai, kuriuos svarstant ir yra svarbus visuomenės bei institucijų dalyvavimas. Tuo tarpu techninė šių sprendinių detalizacija pavedama išimtinai projektuotojams ir projekto ekspertams, atribojant savivaldybę ir kitas institucijas nuo ekspertinio techninių sprendinių vertinimo. Skaidrumui didinti, kuriamas ekspertizių registras.  

Paprastinant SLD procedūras mažiau rizikingiems objektams kuriama nauja procedūra – informavimas, kurios metu statytojas registruotų statinio projektą „Infostatytoboje“, pranešdamas apie statybos pradžią. Norint užtikrinti pilnos informacijos apie statybą surinkimą ir prieinamumą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ visais atvejais būtų pateikiamas baigtinis techninis darbo projektas, sudaroma galimybė sekti pakeitimų eigą. 

Pristatomų pokyčių nauda apima 2-3 mėn. trumpėjantį projektavimo procesą, 1-2 mėn. trumpėtų projekto ekspertizių terminai, nes jos būtų atliekamos vieną kartą – ekspertuojant techninį darbo projektą. Sumažinus priimamų administracinių sprendimų skaičių mažiausiai 2-3 mėn. trumpėtų administracinių patikrų terminai. Bendrai procesai iki statybos darbų trumpėtų vidutiniškai 6-8 mėn. Skaičiuojama, kad apie 20-30 tūkst. per metus sumažėtų administracinių sprendimų skaičius. Atlikus pristatomus pakeitimus taptų aiškesnė tikrinančių institucijų kompetencija, mažėtų ginčų tikimybė, aiškesni būtų pažeistų teisių gynimo procesai. 

Derinti teikiamuose įstatymų projektuose numatomi ir kiti siūlomi pakeitimai. 

Statybos įstatyme nustatomi statinio gyvavimo ciklo skaitmeninių duomenų kūrimo, tvarkymo, valdymo, viešinimo reikalavimai, kai taikomas statinio informacinis modeliavimas ir Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius. Tai sudarytų sąlygas didinti viešojo sektoriaus statinių statybos planavimui, projektavimui, statybai, eksploatavimui skiriamų išteklių naudojimo efektyvumą, skaitmeninti susijusius procesus, taikant statinio informacinio modeliavimo metodus. 

Taip pat būtų tikslinami reikalavimai 100 proc. baigtumui, koncentruojant juos į vartotojų apsaugą ateities santykiuose – į fizinių asmenų pirkimo-pardavimo sandorius objektuose, kurių SLD išduoti po 2024 m. 

Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos ir teismų išaiškinimus dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos įgaliojimų sutapties, dėl kurios VTPSI negali vykdyti savo išduotų SLD valstybinės priežiūros, SLD išdavimas pajūrio juostoje perduodamas savivaldybių administracijoms, nustatant tokių SLD privalomą teisėtumo patikrinimą VTPSI. 

Architektūros įstatyme detalizuojami architektūros kokybės kriterijai, numatoma parengti jų vertinimo metodiką ir įgalinti savivaldybes pritaikyti šią metodiką pagal kiekvienos savivaldybės architektūrinius ir urbanistinius ypatumus. Pristatomais pakeitimais siūloma tokias ministerijai nebūdingas įgyvendinamąsias funkcijas, kaip užsienio architektų kvalifikacijos pripažinimas, kursų programų tvirtinimas, perduoti atestuojančioms organizacijoms. 

Taip pat parengti pakeitimai savivaldybių infrastruktūros plėtros srityje, skirti aiškesniam funkcijų pasidalinimui, efektyvesniam infrastruktūros plėtros procesui.  

Bendra planuojama įstatymų įsigaliojimo data – 2024 m. sausio 1 d. Su SLD susiję pasikeitimai įsigaliotų 2024 m. liepos 1 d. 

Pastabas ir pasiūlymus Statybos ir jį lydinčių įstatymų pakeitimų projektui galima teikti iki gegužės 31 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Išsamiau susipažinti su numatomais pakeitimais galite čia. Šį įstatymų paketą numatoma pateikti Vyriausybei iki gegužės pabaigos. Vėliau jame numatytus pakeitimus dar turės patvirtinti Seimas.  

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą