Studijos - Karjera

Svarbi pergalė švietime: vilniečiai galės patys ugdyti vaikus šeimose

Prieš trejetą metų Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus inicijuota ir Švietimo specialistams savivaldybėje pateikta idėja leisti ugdyti vaikus tėvams šeimose įgijo tvirtą pagrindą – patvirtinta svarbi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarka, kuri leis nuo rugsėjo vilniečiams patiems ugdyti savo vaikus namuose. Šeimoje suteiktas išsilavinimas nuo šiol bus prilygintas įgytam mokykloje ar darželyje.

Tėvai gali rinktis patys šeimoje ugdyti tiek mažuosius – priešmokyklinukus, pradinukus, tiek vyresnius vaikus — pagal pagrindinio ir vidurinio mokslo programas. Mokymąsi šeimoje galės rinktis ir pats vaikas (nuo 14 iki 18 m.), jei tėvai sutiks.

„Neatsitiktinai tokia teisė yra įtvirtinta net daugelio Vakarų valstybių konstitucijose. Laisvė mokyti savo vaikus patiems yra didžiulė vertybė ir įsipareigojimas: jų kūrybiškumui, socialumui, natūraliam smalsumui, atvirumui aplinkai. Svarbus uždavinys sukurti tokią aplinką, kad jie pamėgtų mokytis. Tėvai įgavo didžiulį pasitikėjimo kreditą, tampa motyvatoriais, įkvėpėjais, autoritetais. Didžiulis pliusas yra tai, kad patys turėsime laisvę būti atsakingais už kūrybinį progresą, tarpdiscipliniškumą, unikalumą ir sklandaus miesto Vilniaus ateities kūrėjus. Be abejo, svarbu, kad tėvai gautų tinkamą pagalbą – būtent tai ir užtikrinsime“, – sako meras R. Šimašius.

Pirmaisias metais suplanuota, kad 2 darželiai ir 7 bendrojo ugdymo mokyklos Vilniuje padės tėvams (globėjams) visa tai įgyvendinti (Sąrašą rasite čia: https://svietimas.vilnius.lt/, skiltyje „Ugdymas šeimoje“). Šios įstaigos vaikus konsultuos, aprūpins mokomąja medžiaga, vertins mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikį.

Norintiems pradėti nuo rugsėjo 1-osios, reikia pateikti prašymą ir dokumentus, pagal atitinkamą programą. Pasirinkus įstaigą iš sąrašo, įstaigos vadovui dokumentai pateikiami nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. Prieš sudarydama sutartį, pasitelkusi reikalingus specialistus, įstaiga įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.

Kokių dokumentų prireiks?

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. užpildyto ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimyno tėvams ir vaikui (1 priedo) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacijos (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą), ar laisvos formos metinės Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaitos, parengtos pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinančio dokumento (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus informacijos apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. paštu: vilniaus.miestas@vaikoteises.lt, tel. Nr. 8 613 51122);

6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacijos apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. paštu: tbks@vilnius.lt, tel. Nr. 8 5 2112023).

Pranešimą paskelbė: Dovilė Ibianskaitė, Vilniaus miesto savivaldybė

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą